این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارددانلود فایل های مورد نیاز

دستورالعمل مقاله فارسی

دستورالعمل مقاله انگلیسی

سربرگ فارسی

سربرگ انگلیسی

دستورالعمل چکیده فارسی

دستورالعمل چکیده انگلیسی 

فونت های مورد نیاز

فرم هزینه های کنفرانس

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1 - بحران آب
    - بحران آب و تاثیرات آن بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
    - بحران آب و مصارف صنعتی و شهری
    - بحران آب و استفاده از آبهای نامتعارف
    - بحران آب و استفاده از فناوریهای نوین
    -  تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران آب
    - بحران آب و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن
    - بحران آب و مسائل زیست محیطی
    - راههای مقابله با بحران آب

2 - مدیریت منابع آب
    - برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
    - مدیریت کیفی منابع آب
    - مدیریت منابع آب سطحی
    - مدیریت منابع آب زیرزمینی
    - تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
    - منابع آب و آمایش سرزمین
   
3 - بهینه سازی مصرف آب
    - بهره برداری بهینه از منابع آب
    - روش های آبیاری و ارتقای مصرف بهینه آب
    - ارتقای بهره وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی
    - کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب
    - روش های مدلسازی در بهره وری بهینه آب
    - بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار

4 - بازیافت آب
    - بازیافت آب از فاضلاب شهری
    - بازیافت آب از پساب های صنعتی
    - بازیافت آب از پساب های صنعتی
    - تكنیكهای بازیافت آب در مقایسه با انتقال آب از سایر حوزه ها
    - اقتصاد بازیافت آب
    - هزینه های بازیافت آب
    - بازیافت پساب خشک
    - بازیافت آب و محیط زیست
    - نقش بازیافت آب در محور توسعه پایدار

5 - بحران آب و خشکسالی
    - دیدگاه­های نظری و کاربردی در خشکسالی
    - خشکسالی و کشاورزی
    - خشکسالی، منابع طبیعی، امور دام، جنگل­ها و مراتع
    - مدیریت مشارکتی در شرایط خشکسالی و کم آبی
    - خشکسالی و آمایش سرزمین
    - اثرات زیست محیطی، اقتصادی - اجتماعی و سیاسی خشکسالی
    - خشکسالی وتغییراقلیم
    - پیش­بینی کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالی
    - مدلهای دینامیکی و سینوپتیکی خشکسالی
    - خشکسالی و مدیریت منابع آب
    - خشکسالی و مدیریت خاک ورزی

6 - بحران آب و کشاورزی
    - اصلاح نژاد و کم آبی
    - زراعت و کم آبی
    - روش های نوین جمع آوری و حفاظت آب
    - افزایش راندمان آبیاری
    - اهمیت آب در اقتصاد كشاورزی
    - استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی

7 - بحران آب و هواشناسی
    - مدلسازی تبخیرتعرق و فرآیندهای گیاه و محیط
    - مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی بحران آب
    - کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب

 
 
8 - آب و فاضلاب
    - مدیریت تقاضا و مصرف آب
    - تامین آب شرب و حفاظت از منابع
    - تاسیسات آب و فاضلاب و بهینه‌سازی انرژی
    - تاسیسات آب و فاضلاب و افزایش بهره‌وری
    - تاسیسات آب و فاضلاب و فن‌آوری‌های نوین
    - تاسیسات آب و فاضلاب و محیط‌ زیست
  
9 - شبکه های آبیاری و زهکشی
    - بحران آب و مدیریت بهره‌برداری از شبكه­‌های آبیاری و زهكشی
    - مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
    - ارتقا بهره‌­وری مصرف آب در شبكه­‌های آبیاری
    - مسائل و مشکلات اجرایی شبکه­‌های فرعی آبیاری و زهکشی
    - شبکه‌های آبیاری و زهکشی و محیط زیست
    - مباحث نوین در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
  
10 - آب و زمین شناسی
     - منابع آب کارست و سازندهای سخت
    - هیدروژئوشیمی، ایزوتوپی و ردیابی منابع آب
    - کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی
    - فرونشست و مخاطرات زمین شناختی مرتبط با منابع آب
    - مطالعات هیدروژئولوژی کارست در پروژه های مهندسی
    - ژئوفیزیک و اکتشاف آب های زیرزمینی
    - چاه پیمایی و اکتشاف آب های زیرزمینی
    - پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها و اکتشاف آب های زیرزمینی
    - فناوریهای نوین  در اکتشاف آب
  
11 - تکنولوژی تعدیل آب و هوا 
    - مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی
    - تاثیر باروری ابرها بر افزایش بارش و روان آب
    - جایگاه باروری ابرها در کاهش اثرات خشکسالی
    - ایجاد افزایش بارش بعنوان یکی از راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی

12 - بحران آب و تغییر اقلیم

    - ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از تقییر اقلیم
    -آسیب شناسی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران آب
    - پیامدهای خشک شدن منابع آب های شیرین
    - اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی
    - تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و شیلات
    - نقش انجمن های مردم نهاد در کاهش اثرات تغییر اقلیم
    - تغییر اقلیم و رسالت تحقیقات، آموزش و ترویج
    - فناوریهای نوین تولید و بهره برداری سازگار با شرایط تغییر اقلیم

13 - مدیریت منابع آب در شرایط بحرانی
    - انتقال درون حوضه ای و برون حوضه ای
    - تجربیات و الگوهای موفق جهانی مدیریت منابع آب
    - کاربرد آب های شور و لب شور در کشاورزی، شیلات و صنعت
    - مدیریت حوضه ای و توسعه پایدار منابع آب
    - مدیریت تخصیص حق آبه و بهره وری آب
    - بهره برداری از آب های نا متعارف
    - آمایش سرزمین و بحران آب
    - مدیریت حفاظت از منابع آب های سطحی و زیر زمینی
    - قوانین، مقررات و جنبه های حقوقی بحران آب

14 - فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب
    - دانش بومی بهره برداری و مصرف آب
    - آموزه های دینی و اسلامی در مصرف آب
    - توانمند سازی و آموزش جوامع محلی در بهره برداری از منابع آب
    - افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و شیلات و صنعت
    - کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب
    - بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار